dicembre 2006

a. XII, n. 6  [69]

 

 

Aneddoti berchiddesi

di Tonino Fresu

torna a

 DICEMBRE 2006

ZANA APEDDU

 

In cussu tempus totu aimus su porcu in sa cherina. Zanedda, in ue como est su campu isportivu, aian un ortu e aian un allevamentu minore de porcos.

Una die Zanedda s'abbizzeit chi una sue fit bennida in amore. De erre no nd'aiat issa e si-lu fateit prestare dai unu. Su erre arriveit e che lu minteit in sa cherina de sa sue chi fit chena mandigare tantas dies (custu est unu signale). Mai l'aere fattu! S'iraldat custa sue contra su masciu a mossos e a isannadas, lu fit bistrascende. Zanedda isteit pronta, l'abelzeit su gancelleddu e, mischinu, a su erre no li basteit caminu a currere si no l'aiat mortu.

Daghi ideit custa vista Zanedda burulende li neit a sa sue:

– A no l'as chelfidupuru, ite ses assèberu? Como como ti nd'ap'a battire su Professor Delitala, si mi naras…

PIETRINU NIEDDU

BOH, NO L'ISCHIA

 

Tiu Pietrinu intendeit sa campana sonende a toccu de mortu. Abbogiat unu e domandat:

– Chie est su mortu?

– Tando no l'ischides? Est mortu Gesù Cristu.

– Gesù Cristu? – narat tiu Pietrinu – A ti narrer sa veridade est su primu alenu, anzis ti naro chi no ischio mancu chi fit malaidu!

 

TIU MIMMIA MANNU

S'ASIATICA

 

Onz'annu, e suzzedit ancora, dai calchi parte de su mundu nos mandan unu regalu: s'infruenzia. Onz'annu unu diversu lumine.

Un’annu arriveit s'asiatica appuntu dai s'Asia. Una infruenzia mala chi no codieit a nisciunu.

Pauledda abbogieit a tiu Mimmia:

– No bos at leadu s'asiatica?

– No, – neit tiu Mimmia – a mie no mi leat de zeltu. A chie buffat che l'iscartat.

Passat unu pagu de dies e Pauledda lu torrat a abbogiare, totu imboligadu cun un’iscerpone.

– Tiu Mimmia, e bois nende, nachi bos codiaiat!

A l'ischis chi custa de occannu est una maladia mala e furba. M'at tentadu a sonnu, si no…

TIU PEDRU ‘E CALVIA

S’IRA ‘E DEU

 

"S'irà 'e Deu" est un'ispessia de frastimu erchiddesu, la namus tottu. Si si narat lisciu no cheret narrere nudda, est solu unu visciu. Su malu est si benit accumpanzadu dai ateras paraulas.

Tiu Pedru lu naraiat a pane e a casu. Una die lu cherfeit cunfessare. A nota mala custos Calvia sun totu altinos de oghe e cando si ingenugeit a si cunfessare l'intendian totu. Preideru Giuacchinu cominzeit:

– Ite b'at, compare Pedru, ite accusades?

Tiu Pedru alzeit sa oghe:

– Compare Giuacchinu, comente a narrere, de peccados non nd'apo ateros, però apo su visciu de narrere «s'irà 'e Deu».

– Mudos, compa', .chi semus in cheja, no si frastimat inoghe.

– Già l'isco, ma daghì, s'irà 'e Deu, no mi nde pot'istare... S'irà 'e Deu!