ottobre 2006

a. XII, n. 5  [68]

 

 

Unu mazzone abbistu

 

di Tonino Fresu

torna a

 OTTOBRE 2006

Ti'Antoni pinnetagiu totta vida

sas faulas las ponia pei pei

una manna meda li esseit

a bi crre est una attrivida.

 

Una die su manzanu, aimus tusu

bidesi essende dai sa tana

su mazzone andende a murrinsusu

e si fatteit una boccia de lana.

 

Pianu pianu a trottuleddu

che dat sa ia de su riu

tando fia lebiu e piseddu

e zeltu no tima s'imbu.

 

Mi cuo e isto bene attentu

pro ischire de su mazzone s'intentu

che mintet sa punta e sa coa

in su riu c'aia missu "abbanoa".

 

S'abba ft arrivida a su dossu

e sa boccia de sa lana sempr'ammossu

pensesi: "custu el bangiu de istile"

e s'abba est arrivida a muzzighile.

 

Respirat pro nadare a conc'ammodde

e ch'essi fora a subra una rocchitta

lassende infusta totta sa boccitta

chi dai tesu idet modde modde.

 

Chi el fulbu tottu gi l'ischimus

pro campare leat da ue nd'ada

ma chi faghiat custa pensada

in pagos semus chi creimus.

 

Ti'Antoni seriu seriu raccontende

bellu tottu su chi nos at nadu

su mazzone si fidi ispulighende!?

como fidi asciuttu e ispuligadu!

 

Su pulighe s'el vidu a abba in culu

a intro sa boccitta ch'est pigadu

su mazzone l'aiat ispinta a sulu

e su pulighe tottu est annegadu.

Mandiga petta su mazzone e no caula

ti'Antoni nollu neit ca fit sinzeru

raccontendelu isse pariat beru

a bollu narrere eo, paret faula!

 

Oe tottu semul nende

chi sol mazzones sunu istudiados?

No s'idet pius zente ispulighende

ma sos pius semus "ispuligados?"

 

Tonino Fresu

Dai unu contu de un'amigu