ottobre 2006

a. XII, n. 5  [68]

 

 

Coltzu a chie faghet male

 

di Antonio Grixoni

torna a

 OTTOBRE 2006

Cara Piazza del Popolo

Vi invio questo veritiero racconto che, secondo il mio modesto parere, mi sembra sostanzioso, costruttivo e educativo.

Scusatemi per qualche cancellatura: colpa del gatto che ha allungato la zampetta allo scorrere della penna.

 

“Coltzu a chie faghet male”

narat su diciu antigu sardu, chi a taldu o a chito, de una manera o dess’attera, su nodu già enidi a su pettene.

Bos chelzo raccuntare unu fattu de unos trintaghimbe annos faghede.

Una manzana fia intro sa inza, a morigu postu, a candho intendho custas boghes:

– “Antoni, Antoni!”

Alzo conca e bido cust’omine infuriadu falendhe in mesu costa ‘e sa tanca. No lu podia connoschere e tra me fattesi:

– “Chie diaulu est, zente ona o zente mala?”

A onzi modu, a pagos metros bi fit su fusile (fia apatentadu) e pro onzi seguranscia li ettesi subitu sa franca, tzeltamente chena dare in oju, e subitu s’attera oghe.

Rispondesi: “So inoghe!” e isse: “inoromala, già tind’ha dadu a intendhere! Ite ses, suldu?”.

Eo, daghi lu connoschesi, no mi lesi tantu afflasciu; ischia chi buffaiat e lu lesi pro mes’imbreagu. Isse fit tottu sueradu e a iras.

Li fatto: “It’ha suzzessu?”

“S’ira ‘e Deu, arruinadu so! Già mi l’han fattu su piaghere; istanotte sa roba ‘e cussu castigadu ch’est intrada in su laore e s’hat mandigadu tottu”.

“Ei” – fattes’eo – “no semus in maju, semus in frealzu, già s’hat a repuddhare, di faghet annada”.

“Ei” – mi rispondhet isse – “però teviat haere cuidadu, e no fit suzzessu. Eo como chelzo su dannu pagadu”.

“Ei” – li nesi eo – “cun rexone”

“E, intendhe, Antoni, – sigheit isse –agioe, chena sa paga, mi faghes unu piaghere, m’istimas su dannu? E… mi raccumandho, chilca ‘e bi la faghere a intendhere!”.

Eo, si comente pro natura so fattu a s’ispiccia e a sa sarda, li nesi: “Masceddhu, abbaida chi si mi cheres comporare, eo no mi presto a sos giogos. Fatto solamente su chi riconnosco, e pro onzi siguranscia, pro su bonu e tottu, dadu chi si trattat de faghere un’istima, chilcandhe atteros duos, une ‘e palte e unu ‘e mesu, e già enzo”.

Poi ‘e calchi mes’ora su collegiu giudicante fit cumpletu, però mai b’essere andadu; ancora ch’est ancora, tra tottu noisi semus umbrosos.

Narat bene unu diciu: “Faghe ‘ene e hal male”.

A su dannu eo li ponzesi unu quintale ‘e trigu; s’atter’omine, chimbanta chilos; s’omine de mesu, paltire sa differenscia. Eo accunsentesi ca mi palfeidi una cosa giusta, però s’atteru, prontu, mi neidi d’essere pius elasticu, ca su giustu no l’haiat fattu mancu Deu. De fronte a tantu resinnu e macchine, li rispondho chi s’omine onestu cunsiderat su chi est giustu, mentre chi s’omine de pagu, cunsiderat solu su chi est vantaggiosu.

Mai l’haere nadu; bidendesi colpidu in pienu e bidendhe su colpu faddhidu, ca cheriat favorire s’amigu de cazza e de muraglione, nos piantada e sindh’andhada.

Ei s’iscena andheidi a che finire chi s’alvegalzu no paghei nuddha; no chelfeidi pagare su dannu. Però su male leadu, a taldu o a chito benit chei su nodu a su pettene. Ndhe li molzeidi una vintina, ei cuddhu chi cheriat faghere sa palzialidade happeidi malu passare ed eo, candho l’ischesi, no mindhe fattesi una tattina, però in una occasione bi lu nesi, chi su chilcare d’essere in cale si siat circustanzia leale, cumpridu e sinzeru, no lassat ispaziu a su male.

E chie hada orijas de intendhere intendhat.