agosto 2006

a. XII, n. 4  [67]

 

 

Andria Mu

di Raimondo Dente

torna a

 AGOSTO 2006

Esempiu in sa vida ses istadu

de cantos t’ana idu e t’an connuttu,

ti mustraias gentile cun tottu

de cantos in caminu as abbojadu.

Fist’abile, sinzeru e laboriosu,

disponibile cun donzi persone,

prontu a servire in donzi occasione

de aggiuare s’ateru orgogliosu.

Don Pala in s’omelia t’ha descrittu

nende a giovanos e de onzi edade:

“virtuosu, esemplare fis che frade:

imitade de isse onzi meritu”.

Ma! Cando intro ‘e chexja had’echeggiadu

de sa trumba su sonu lentu, lentu,

no b’ha persone in cussu mamentu

chi a ojos asciuttos es restadu.

Ed es nebode tou puntuale

ch’allevia sa pena, su dolore;

ti tramanda s’istima, su calore

de s’ultimu saludu geniale.

Unu ciau ‘e coro! Mai intesu;

appo comente Annetta ha dadu a tie

cun su coro s’ammenta donzi die

ed es cun tegus puru sende attesu.

Berchidda, luttuosa, s’est unida

fin’a pagos istantes fit festosa;

Berchidda ‘est unida luttuosa

saludende sa tua dipartida.

Custu saludu chi t’ha dadu Erchidda

est sentimentu ‘e mannos e minores.

de parte mia rezzi sos onores

e un’ammentu ‘e totta sa idda.