aprile 2006

a. XII, n. 2  [65]

 

 

Aneddoti berchiddesi

 

di Tonino Fresu

 

torna a

 APRILE 2006

TIU GIUANNE MARIA ‘E SINI

TIFOSU

 

Cando currian Bartali e Coppi, sos tifosos si dividein in duos, su mesu pro unu, su mesu pro s'ateru.

Tiu Giuanne Maria, mancari anzianu, fit tifosu de Bartali, unu pagu fina esageradu. Cando fin currende in su giru d'Italia, tiu Giuanne Maria, essende in campagna, una die no aiat pasu, ca no ischiat chie aiat binsu sa tappa. La incheit Bartali su die, ma unu li neit differente.

– Chie l'at binsa sa tappa oe? – domandeit su ezzu.

– Coppi! – neit burulende s'ateru.

– No est beru! – neit tiu Giuanne Maria – no est possibile! Si at binsu Coppi cheret narrere chi Bartali at bucadu!

 

TIU BORE COZZULA

NO BI L’AT FATTA

 

Tiu Bore una die abbogieid a tia paula e li cherfeit cumbinare una burula.

– Oh, Paula, no as ischidu nudda?

– Ite?

– Nachi nde deven falare su soldadu ch'est subra su monumentu.

– No, no ischia nudda – neit tia Paula - E proite?

– Ca est dai meda chena pisciare!

– Ancu ti pota falare...!

Tando no s'est abetuadu che-i su caddu de tiu Luccaju chi lu fit abetuende a no mandigare, ma, mischinu, a sas noe dies molzeit, e tiu Lucca neit:

– Innoromala, pariat chi bi l'aiat fatta.

– Ancu ti falet una catta ona. Caru Bore, ciao, ciao...